süýşürmek süý‧şür‧mek 1 işlik

Ýuwaşlyk bilen bir tarapa hereket etdirmek, bir ýerden ikinji bir ýere geçirmek, ýerinden gozgamak.

 • Ol öz oturgyjyny oňa bakan golaýrak süýşürdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol kendirigini çalçanyň üstüne süýşürip, Annala ýassyk oklady. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

süýşürmek süý‧şür‧mek 2 işlik

Artdyryp galdyrmak, harçlaman galdyrmak, tygşytlamak.


Duş gelýän formalary
 • süýşürdi
 • süýşürdi-de
 • süýşürdiler
 • süýşürdim
 • süýşürdiň
 • süýşürdiňiz
 • süýşüren
 • süýşürende
 • süýşürendigi
 • süýşürendigini
 • süýşürene
 • süýşüreninden
 • süýşüreniňiz
 • süýşürenlerinden
 • süýşürensoň
 • süýşüresi
 • süýşürip
 • süýşüripdim
 • süýşüripdir
 • süýşüripdirler
 • süýşürjek
 • süýşürme
 • süýşürmegi
 • süýşürmegine
 • süýşürmegiň
 • süýşürmek
 • süýşürmekleri
 • süýşürmekligiň
 • süýşürmeklik
 • süýşürmeli
 • süýşürmeseň
 • süýşürmesi
 • süýşürmesinden
 • süýşürmeýändigini
 • süýşürmäge
 • süýşürmän
 • süýşürmäni
 • süýşürse-de
 • süýşürsek
 • süýşürýän
 • süýşürýänligi
 • süýşürýär
 • süýşürýär-de
 • süýşürýärdi
 • süýşürýärdiler
 • süýşürýärler