sözaýdyjy sö‧zaý‧dy‧jy

Biriniň gyzyny gelinlige dilemäge barýan, gudaçylyga iberilýän adam.

  • Oňa gelýän sözaýdyjylaryň bir näçesini Aýsoltana duýdurman, özi yzyna gaýtaryp goýberýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • sözaýdyja
  • sözaýdyjylar
  • sözaýdyjylary
  • sözaýdyjylaryň
  • sözaýdyjylyga
  • sözaýdyjyny
  • sözaýdyjynyň