sögüşmek sö‧güş‧mek işlik

[sö:güşmek]

 1. Sögünç, hapa sözler aýdyşmak.

  • Men hiç wagtda bularyň urşanlaryny hem göremek, sögüşenlerini hem eşidemok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Biri-biriňe göwün syndyryjy söz aýtmak, käýişmek, tersleşmek.


Duş gelýän formalary
 • sögüşdi
 • sögüşdiler
 • sögüşem
 • sögüşen
 • sögüşendigi
 • sögüşendiklerini
 • sögüşeniňi
 • sögüşenlerini
 • sögüşerdiler
 • sögüşip
 • sögüşipdir
 • sögüşiň
 • sögüşjek
 • sögüşme
 • sögüşmegin
 • sögüşmegine
 • sögüşmegiň
 • sögüşmek
 • sögüşmeseler
 • sögüşmezdiler
 • sögüşmezler
 • sögüşmezligini
 • sögüşmäge
 • sögüşmäge-de
 • sögüşmän
 • sögüşmänem
 • sögüşse
 • sögüşäýseňem
 • sögüşýärdiler
 • sögüşýärler