söýgi

 1. Gowy görmeklik, halamaklyk duýgusy, yşk.

  • Şol wagt öz söýgüsine hyýanat eden Mähriniň suraty onuň gözüniň öňüne geldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Türkmen halkynyň Keminä bolan söýgüsi örän güýçlüdir. («Edebiýat»)

 2. Bir zat hakynda döreýän isleg, arzuw, meýil.

  • Onuň okuwa bolan söýgüsi gün-günden artýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem söýgi - söýgüde, söýgüler, söýgüsi.

söýgi meýi

Söýginiň dady, lezzeti.

 • Söýginiň meýinden sen gana-gana, Her pasylda täze görnüş alarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • söýgem
 • söýgi-de
 • söýgim
 • söýgimde
 • söýgimdenem
 • söýgime
 • söýgimem
 • söýgimi
 • söýgimiz
 • söýgimizden
 • söýgimizem
 • söýgimizi
 • söýgimiziň
 • söýgimiň
 • söýgini
 • söýginiň
 • söýgiň
 • söýgiňde
 • söýgiňdir
 • söýgiňe
 • söýgiňem
 • söýgiňi
 • söýgiňiz
 • söýgiňizde
 • söýgiňize
 • söýgiňizi
 • söýgiňiziň
 • söýgiňiň
 • söýgä
 • söýgüde
 • söýgüden
 • söýgüdendir
 • söýgüdi
 • söýgüdigi
 • söýgüdigine
 • söýgüdir
 • söýgüler
 • söýgülerden
 • söýgüleri
 • söýgülerinde
 • söýgülerini
 • söýgüleriniň
 • söýgüli
 • söýgüligiň
 • söýgülik
 • söýgülileri
 • söýgülilerine
 • söýgülileriň
 • söýgülilik
 • söýgülim
 • söýgülimden
 • söýgülime
 • söýgülimi
 • söýgülimiň
 • söýgüliniň
 • söýgülisi
 • söýgülisinden
 • söýgülisine
 • söýgülisini
 • söýgülisiniň
 • söýgüliň
 • söýgüliňe
 • söýgümi
 • söýgüsi
 • söýgüsi-de
 • söýgüsidi
 • söýgüsidir
 • söýgüsin
 • söýgüsinde
 • söýgüsinden
 • söýgüsine
 • söýgüsini
 • söýgüsiniň
 • söýgüsiz
 • söýgüsizligiňiz