söýülmek sö‧ýül‧mek işlik

Biriniň söýgüsine mynasyp bolmak, gowy görülmek, isleg-arzuwa duş bolmak, halanmak.

 • Ýene-de söýersiň hem söýlersiň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Edil ýaşlykda çaganyň ejesi tarapyndan söýülmegini gowy görşi ýaly, maňa-da bu ýakymlydy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Däli dälini söýer, molla -- ölüni. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem söýülmek - söýler, söýlüpdir.


Duş gelýän formalary
 • söýleliň
 • söýlen
 • söýlenden
 • söýlenler
 • söýlersiň
 • söýlüp
 • söýüldi
 • söýüldigi
 • söýüldik
 • söýüldim
 • söýüljek
 • söýülmedik
 • söýülmegini
 • söýülmeginiň
 • söýülmegiň
 • söýülmek
 • söýülmeklige
 • söýülmeklik
 • söýülmez
 • söýülmäge
 • söýülmän
 • söýülmänim
 • söýülse
 • söýülseň
 • söýülseňiz
 • söýülsin
 • söýülýän
 • söýülýändigiňizi
 • söýülýändir
 • söýülýäni
 • söýülýänligi
 • söýülýänliginiň
 • söýülýär