söýüşmek sö‧ýüş‧mek işlik

Biri-biriňi söýmek, biri-biriň bilen gowy görüşmek, halaşmak.

 • Gurt özi bilen dogan dan hem artyk söýşüp gezen ýigidi jan berende horkuldap aglady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Pökgen öz ýanyndan gyzy Baharyň söýşüp nika stolunda ýazylyşany Hoşgeldidir öýdüp pikirlenýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem söýüşmek - söýşer, söýşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • söýüşdi
 • söýüşdik
 • söýüşdiler
 • söýüşdim
 • söýüşmegi
 • söýüşmegimize
 • söýüşmegine
 • söýüşmegiň
 • söýüşmek
 • söýüşmeklik
 • söýüşmeýän
 • söýüşmäge
 • söýüşmän
 • söýüşseňiz
 • söýüşýän
 • söýüşýändirler
 • söýüşýänleriň
 • söýüşýänligi
 • söýüşýänligimi
 • söýüşýär
 • söýüşýärdi
 • söýüşýärler
 • söýşen
 • söýşeni
 • söýşenlere
 • söýşenleri
 • söýşenlerinde
 • söýşenligi
 • söýşüp
 • söýşüň