rugsat rug‧sat at

 1. Bir zat barada alnan ýa-da berlen ygtyýar, hukuk, hak.

  • Git oglum, git, bizden-ä saňa rugsat. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Mugallymyň rugsat bermegi bilen okuwçylar oturdylar. («Tokmak» žurnaly)

 2. Dynç almak üçin gullukdan, işden wagtlaýyn boşaýyş.

  • Şäherlerde we obalarda ýaş ýigitler we gyzlar tarp ýerler özleşdirilýän sowhozlardan rugsada gelenler bilen duşuşýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Rugsatda bolmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rugsat - rugsady.


Duş gelýän formalary
 • rugsada
 • rugsady
 • rugsadym
 • rugsadymy
 • rugsadymyz
 • rugsadyn
 • rugsadyna
 • rugsadynda
 • rugsadyndan
 • rugsadyny
 • rugsadynyň
 • rugsadyň
 • rugsadyňyz
 • rugsat-da
 • rugsatda
 • rugsatdaky
 • rugsatdan
 • rugsatdyr
 • rugsatlar
 • rugsatlara
 • rugsatlardyr
 • rugsatlary
 • rugsatlaryna
 • rugsatlaryndan
 • rugsatlaryny
 • rugsatlarynyň
 • rugsatlaryň
 • rugsatly
 • rugsatmy
 • rugsatmydyr
 • rugsatmyş
 • rugsatsyz