rehimli re‧him‧li sypat

Rehim edýän, rehimi inýän, ýüregi ýuka, rehimdar, şepagatly.

  • Sowet watançysynyň rehimli we duýgur ýüregi ýene-de köp işleri edip biler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Biziň çöllerimize rehimli nazaryňy aýla! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Rehimli adam.


Duş gelýän formalary
  • rehimlilik
  • rehimliräkdir