pyýadalamak py‧ýa‧da‧la‧mak işlik

[pyýa:dalamak]

Pyýada ýöremek, ulaga münmän, öz aýagyň bilen ýöräp gitmek.

  • Bir gün pyýadalap bazara gitdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • pyýadalady
  • pyýadalap
  • pyýadalapsyň
  • pyýadalar
  • pyýadalara
  • pyýadalardan
  • pyýadalardyr
  • pyýadalary
  • pyýadalaryny