pyýada py‧ýa‧da

[pyýa:da]

 1. Adam.

  • Bu wagt içki jaýdan çykan ýognas gysga pyýada: -- Salam, ýoldaş maýor! -- diýip oňa elini uzatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Uzynak bir arryk pyýada biziň gürrüňimize örän göwünjeň goşuldy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Ulaga münmän, öz aýagyň bilen ýöräp ulagsyz.

  • Aýsoltan oňa jogap berende, onuň sesi pyýada ýöräniň ýadaw sesini ýada salman, ýaňyja bag seýline çykan keýpi kök bir adamynyň sesi ýaly ýaňlandy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Spartagyň pyýada goşuny köp wagtlar Gresiýada ýeňilmez hasaplanypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Dul gözi bilen, aýal alma, pyýada gözi bilen -- at. (nakyl)

 3. Küştüň iň kiçi ähmiýetli çöpüniň ady.


Duş gelýän formalary
 • pyýada-da
 • pyýadada
 • pyýadadan
 • pyýadady
 • pyýadadym
 • pyýadadyr
 • pyýadaja
 • pyýadalar
 • pyýadalara
 • pyýadalardan
 • pyýadalardyr
 • pyýadalary
 • pyýadalaryny
 • pyýadalarynyň
 • pyýadalaryň
 • pyýadalygyň
 • pyýadany
 • pyýadanyň
 • pyýadasy
 • pyýadasyz
 • pyýadaň