pursat pur‧sat

 1. Wagt, möhlet, çag, mütdet.

  • Aýsoltan jan, seniň bilen oturyşjakdyryn, gürrüň edişjekdirin weli, iş-alada bilen şoňa-da pursat tapmadyk kişi bolup ýörendirin. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Biziň işimizde agyr pursatlar bolýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Gysga wagt aralygynda bolup geçýän ýagdaý, amatly wagt.

  • Ol pursatdan peýdalanyp, göze dürtme garaňkyda suwdan doly stakany jyňkytdy. («Tokmak» žurnaly)

  • Pursat bir guşdur, elden sypdyrsan, uçar gider, ony gaýdyp tutmak bolmaz. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Maý. Ýagdaý, çem.

  • Pursat tapan mahaly it gaçjak bolup, bar güýji bilen bir tarapa baka özüni oklady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pursat - pursady.


Duş gelýän formalary
 • pursada
 • pursadam
 • pursady
 • pursady-da
 • pursadydy
 • pursadydyr
 • pursadym
 • pursadymy
 • pursadymyz
 • pursadyna
 • pursadynda
 • pursadyndaky
 • pursadyndan
 • pursadyny
 • pursadynyň
 • pursadyň
 • pursadyňyzda
 • pursat-da
 • pursatda
 • pursatdaky
 • pursatdan
 • pursatdanam
 • pursatdy
 • pursatdygyny
 • pursatdyr
 • pursatlar
 • pursatlar-da
 • pursatlara
 • pursatlaram
 • pursatlarda
 • pursatlardaky
 • pursatlardan
 • pursatlardyr
 • pursatlary
 • pursatlary-da
 • pursatlarydy
 • pursatlarydyr
 • pursatlarym
 • pursatlarymam
 • pursatlarymyzda
 • pursatlarymyň
 • pursatlaryna
 • pursatlarynda
 • pursatlaryndaky
 • pursatlaryndan
 • pursatlaryny
 • pursatlarynyň
 • pursatlaryň
 • pursatlaryňy
 • pursatlaýyn
 • pursatly
 • pursatlygam
 • pursatlyk