pugta

  1. Berk, gaty, ykjam.

    • Ol hiç ýerde gürrüň etmez, men oňa pugta tabşyrýan. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ol daşaryk çykyp, işigi pugta ýapdy-da, nirädir gitmek isledi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Dogry, oňat, mazaly.