porhan por‧han

[porha:n]

Könelişen söz Köne dini-düşünjä ynanýan adamlaryň pikirine görä: dürli hereketler, sözler arkaly keselli adama jadygöýlik bilen täsir edip, keseli bejerip bilýän tebip, jadygöý adam.

 • Tebibi ýençdiň, porhany gysdyň, Ganojak baýlaryň köküni kesdiň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

däli porhan bolmak

seret däli-porhan

 • Oglanlaryň ikinjisi aýdym aýdýar, sygyrýar, däli-porhan bolup gelýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Ýadymda bar, şol zerarly hatda däli-porhan bolýardym. (M. Gorkiý, Eserler)

 • Hojaguly birnäçe wagtdan bäri Altynyň daşyndan aşyk bolan bolup däli-porhan bolup ýöreýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • porhan-da
 • porhandy
 • porhandyr
 • porhanlar
 • porhanlara
 • porhanlaryň
 • porhany
 • porhanyň