plan plan at

 1. Ýerine ýetirmeli bir işiň möhletiniň tertibini, yzygiderliligini göz öňünde tutýan, öňünden bellenilen çäreler sistemasy.

 2. Bir desgany, gurluşygy, ýeri suratlandyrýan çyzgy.

 3. Bir iş etmek üçin öňünden edilýän hyýal.

  • Onuň bu plany başa barmady. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 4. Bir beýan edilmeli zadyň gysga bölümlere bölünmesi, programmasy.

  • Makalanyň plany ýazyldy.

plan çekmek

Edilmeli işiň öňünden planyny düzmek.


Duş gelýän formalary
 • plana
 • planam
 • planda
 • plandaky
 • plandan
 • plandygyny
 • planlar
 • planlara
 • planlarda
 • planlary
 • planlarymyz
 • planlarymyzyň
 • planlaryna
 • planlarynda
 • planlaryndan
 • planlaryny
 • planlarynyň
 • planlaryň
 • planlaryňyzda
 • planly
 • plansyz
 • plansyzlygyň
 • plany
 • planym
 • planymy
 • planymyz
 • planymyzy
 • planyna
 • planynda
 • planyndaky
 • planyndan
 • planyny
 • planynyň
 • planyň
 • plança