pil pil 1

 1. Zoologiýa Uzyn hortumly we iki sany uzyn gyýakly örän ullakan süýtemdiriji haýwan.

  • Hiç kaçan deň gelmez pil bilen peşe, Garaňkylyk dyza çöker hemişe. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ol piliň süňkünden ýasalan tesbisini sanap, öçüşen gözlerini güldürip jogap berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Küşt tagtasynda diagonal boýunça göçýän mal.

  • Agaçdan ýonup, perzi, pil, ruh, şa, at ýasapdyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

piliň gulagynda uklamak

seret uklamak

 • Emma men entek piliň gulagynda uklaýan ekenim. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

pil pil 2

[pi:l]

Ýer depmek ýa-da ýer gazmak üçin ulanylýan, demirden ýasalan ýasy gural.

 • Pil sapyna adatlanan eller ýarap tutmasyny bilmeýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol mellek ýerinde piliň ýa-da kätmeniň ulusy bilen işläp, uzyn gün arkasy bilen ýapdan suw çekmäge-de ýaltanmazdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • pilden
 • pildir
 • pile
 • pili
 • pilim
 • pilimi
 • pilin
 • pilinden
 • piline
 • pilinem
 • pilini
 • piliniň
 • piliň
 • piliňem
 • piliňi
 • piliňizi
 • pillem
 • piller
 • pillere
 • pillerem
 • pilleri
 • pillerimizi
 • pillerini
 • pilleriniň
 • pilleriň
 • pilli
 • pilçe