petir pe‧tir

[peti:r]

Hamyr maýasyz ýugrulyp hem-de aldyrylman ýüzi dürtülip bişirilýän çörek.

  • Oturanlaryň öňünde çanaklap gowurma hem ýaňy tamdyrdan çykan mele petir goýuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol hem ýaňy hol öýlere gezmäge gitdi, tiz gelse gerek -- diýip, kepbesine girip, üç gün aşan süňk ýaly petir çöregi getirp, ussanyň öňünde goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

petir bezelen ýaly bolmak

Deşik-deşik bolmak, dürtük-dürtük bolmak, uçkanak-uçkanak bolmak.

  • Ýeriň ýüzi petir bezelen ýaly uçkanak bolup görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • petirden
  • petirem
  • petiri
  • petirim
  • petirlik