peteň-bizar pe‧teň-bi‧zar

[peteň-bi:za:r]

peteň-bizaryň çykmak

Halys ýüregiňe düşmek, bizar bolmak, halys irmek, ýadamak.

  • Men özüm toý tutup bereýin hakyt -- diýip, çykardy ol peteň-bizarym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kolhoz başlygynyň hem peteň-bizaryny çykarypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Wagtynda hiç zadyň etmän azaryn, Tanyş-bilişleriň peteň-bizaryn çykarypdy, sorap kömek bermegin. (A. Kekilow, Söýgi)