pes sypat

 1. Beýik däl, ýeterlik derejede boýy bolmadyk, aşak.

  • Pes öý.

 2. Tekiz däl, çöket, ýapgyt.

  • Pesden beýge dyrmaşan maşynyň güýçli gürrüldisi eşidildi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 3. Orta uzynlykdan gysga bolan göwrümi, ululygy kiçi bolan, kelte.

  • Pes boýly, ak sakgal, tokgarak kişi, Gerekli wagtynda dünýäden ötdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Eliň abat, aýagyň, işdäň sag, göwräň bir adamdan pes däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Orta derejä ýetmedik, ortadan aşak.

  • Baýlygymyz-a pes däldir, şükür, et-ýagymyz, çöregimiz bol. («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

 5. Köp däl, ujypsyz, az. Edilen işe pes hak tölemek.

 6. Hil taýdan erbet, kanagatlanarlyk bolmadyk.

  • Gelin, onuň dogry welin, meniň beýleki halylaryn hem hiçbir halydan pes däldir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 7. Abraý, boluş, gylyk-häsiýet, wezipe, düşünje we ş. m. taýdan beýlekilerçe bolmadyk.

  • Men hem olardan pes adam däl. («Tokmak» žurnaly)

pes göwünli

seret göwün

pese düşmek

Güýç-gurpdan düşmek, gowşamak.

 • Sen öz dostlaryň öňde abraýyňy nähili pese düşüripsiň. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

ýeriň pesi bilen

seret ýer

 • Edil iki gulagymy tutup, ýeriň pesi bilen gaça-gaça zordan öýüme bardym. («Tokmak» žurnaly)