pes pes sypat

 1. Beýik däl, ýeterlik derejede boýy bolmadyk, aşak.

  • Pes öý.

 2. Tekiz däl, çöket, ýapgyt.

  • Pesden beýge dyrmaşan maşynyň güýçli gürrüldisi eşidildi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 3. Orta uzynlykdan gysga bolan göwrümi, ululygy kiçi bolan, kelte.

  • Pes boýly, ak sakgal, tokgarak kişi, Gerekli wagtynda dünýäden ötdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Eliň abat, aýagyň, işdäň sag, göwräň bir adamdan pes däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Orta derejä ýetmedik, ortadan aşak.

  • Baýlygymyz-a pes däldir, şükür, et-ýagymyz, çöregimiz bol. («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

 5. Köp däl, ujypsyz, az. Edilen işe pes hak tölemek.

 6. Hil taýdan erbet, kanagatlanarlyk bolmadyk.

  • Gelin, onuň dogry welin, meniň beýleki halylaryn hem hiçbir halydan pes däldir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 7. Abraý, boluş, gylyk-häsiýet, wezipe, düşünje we ş. m. taýdan beýlekilerçe bolmadyk.

  • Men hem olardan pes adam däl. («Tokmak» žurnaly)

pes göwünli

seret göwün

pese düşmek

Güýç-gurpdan düşmek, gowşamak.

 • Sen öz dostlaryň öňde abraýyňy nähili pese düşüripsiň. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

ýeriň pesi bilen

seret ýer

 • Edil iki gulagymy tutup, ýeriň pesi bilen gaça-gaça zordan öýüme bardym. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • pesde
 • pesdedir
 • pesden
 • pesdenem
 • pesdi
 • pesdigi
 • pesdigine
 • pesdigini
 • pesdiklerini
 • pesdir
 • pesdirler
 • pesdäki
 • pesdäkiler
 • pesdäkileri
 • pese
 • pesem
 • pesi
 • pesinde
 • pesinden
 • pesine
 • pesini
 • pesiň
 • pesiňki
 • pesler
 • peslerde
 • peslere
 • pesleri
 • pesleriň
 • pesli
 • peslige
 • pesligi
 • pesligidir
 • pesliginde
 • pesligindedir
 • pesliginden
 • pesligindenmi
 • pesligine
 • pesligini
 • pesliginiň
 • pesligiň
 • peslik
 • peslikde
 • peslikdedir
 • peslikden
 • peslikdi
 • peslikdir
 • pesmi