perişan pe‧ri‧şan

[peri:şa:n]

 1. Tukat, gaýgy-gussaly, hasratly.

  • Altynyň haly perişan bolup oturandygyny aňlaýanlary bardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Ýaramaz, ýakymsyz görnüş, eleşan.

  • Ol gyz saçlaryny ýolup, perişan halda: -- Meni doktora alyp git! -- diýip ony gujaklady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Bu pis açan faşistler maňa gör nähili azaplar berdiler, meniň abat ýüzümi perişan etdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • perişandan
 • perişandy
 • perişandyr
 • perişanlyga
 • perişanlygyna
 • perişanlyk