perenji pe‧ren‧ji

Dialektal söz Başatgyjyň, pürenjegiň bir görnüşi.

  • Bardy-geldi bir ýaňa gidäýse-de, perenjisiň ýeňini kişmişden, kişdeden dolduryp gidýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Gülgün perenjiňi başa bürenip, Meniň bilen bol, başyňa döneýin. (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • perenjili
  • perenjiniň
  • perenjisini
  • perenjisiň
  • perenjiňi