perdelenmek per‧de‧len‧mek işlik

 1. Tuty tutunmak. Perde tutunmak.

 2. Kirişli saz gurallarynyň käbiriniň sapyna perde edilmek.

  • Perdelenip goýlam dutarlaryň birnäçesi bardy.

 3. Göçme manyda Ýüzi örtülmek, üsti basyrylmak, gizlenmek, ýaşyrylmak.

  • Käwagtlar duşmanyň perdelenip, dostsyraýandygy barada gürrüň berenim ýadyňyzdamy? («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • perdelendi
 • perdelenen
 • perdelenip
 • perdelenýär