pent pent

Nesihat, wesýet, tabşyryk.

 • Daňatar atasynyň pendini berk berjaý edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bir wagt bir adam öz perzendini çagyryp, beripdir ata pendini. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pent - pendim, pendiň.

pent bermek

Bizar etmek, irizmek.


Duş gelýän formalary
 • pendi
 • pendi-de
 • pendidir
 • pendim
 • pendimi
 • pendimiziň
 • pendimiň
 • pendinden
 • pendine
 • pendini
 • pendiniň
 • pendiniňem
 • pendiň
 • pendiňiz
 • pentler
 • pentleri
 • pentlerinden
 • pentlerini
 • pentmi