penjelemek pen‧je‧le‧mek işlik

 1. Penje bilen gysymlamak, tutmak.

  • Aýna pişegiň sapyndan penjeläpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öwez tüýüni ýolmalap oturan telpegini penjeledi-de -- Ýalan sözleme! -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Penje urmak, ýapyşmak, ýolmamak.

  • It diňe onuň köne donunyň ýagyrnysyny penjeläp bilipdir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • penjeledi
 • penjeledi-de
 • penjelemek
 • penjelän
 • penjeläp
 • penjeläpdir
 • penjeläpdir-de