penje pen‧je

 1. Eliň aýasy bilen bilelikde barmaklaryň gerlen görnüşindäki tutuş bölegi.

  • Muny bogup öldürmesem, başga ýere ýok -- diýip, gödek elleriniň penjesini açyp topuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Öňünden gawun çigidi çyksa-da, penjesini dolduryp alýarda, agzynyň ýetişdiginden çigitlemäge durýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Käbir haýwanlaryň, guşuň dyrnakly aýaklary.

  • Nazym bilen gygyrdy. Şagal penjäni urdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Zorluk, zulum, sütem.

  • Wah, doganjygym, meniň dadyma ýetişiň meni şularyň penjesinden azat ediň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Penjeläp alnan mukdardaky zadyň ölçegi.

  • Ýygymçylar topary bolsas biri-birine.

  • -- Haý boluň, ýygymy galdyrmaň aldyk gutardyk, az galdy, her kime iki penje-de etjek däl! -- diýşip, başlaryny galdyrman ýygýardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

penjä düşmek

Özüňi tutdurmak, biriniň girisine düşmek.

 • Kimleriň penjesine düşenini-de ýada salmady. (N. W. Gogol, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • penje-de
 • penjede
 • penjeden
 • penjedi
 • penjeler
 • penjelerden
 • penjelere
 • penjeleri
 • penjelerime
 • penjelerinde
 • penjelerinden
 • penjelerine
 • penjelerini
 • penjeleriniň
 • penjeleriň
 • penjeli
 • penjesi
 • penjesin
 • penjesinde
 • penjesinden
 • penjesindäki
 • penjesine
 • penjesini
 • penjesiniň
 • penjä
 • penjäm
 • penjäme
 • penjämi
 • penjäni
 • penjäniň
 • penjäň
 • penjäňe
 • penjäňi