penalamak pe‧na‧la‧mak işlik

[pena:lamak]

 1. Gorag edinmek, görünmezlik üçin bir zadyň arkasyna dolanmak, pena edinmek.

  • Ol bir düýp gandymy özüne penalap, yşgalaňlap seretdi, emma oňa hiç zat görünmedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol tut agaçlaryny penalap, daş-töwereginde bolup duran hereketleriň birini hem sypdyrman, gözden geçirmäge başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Arka tutmak, hossar bolmak, arka durmak.

  • Annadurdy murt rejaniň geň däldigini bilip, derrew bizi penelady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • penalady
 • penalamaga
 • penalamak
 • penalamakda
 • penalamakçy
 • penalamaly
 • penalamasa
 • penalamasagam
 • penalamazlyk
 • penalamaýar
 • penalan
 • penalap
 • penalapdyr
 • penalapdyrlar
 • penalar
 • penalaryn
 • penalaryna
 • penalaýan
 • penalaýandyklaryny
 • penalaýardy