pelpellemek pel‧pel‧le‧mek işlik

 1. Howada ganat kakyp durmak, ganat gerip durmak.

  • Asmandaky pelpelleýän torgaý olaryň müwessasyny makullaýan ýaly jüýgüldeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Suw guşlar pelpelläp, ganat kakýarlar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Galgamak, ýelkildemek.

 3. Gepleşik dili Ynjalyksyz, aladaly ýagdaýda biriniň ýa-da bir zadyň daşynda pyrlanmak, oda-köze düşmek.


Duş gelýän formalary
 • pelpelledi
 • pelpellemek
 • pelpelleýän
 • pelpelleýändir
 • pelpelleýärdi
 • pelpelläp