pelle pel‧le 1

 1. Sport termini Ýaryşda iň soňky barylmaly ýer ýa-da baryp gaýdylýan ýer.

  • Maslyklardan ürken eýesiz atlar ümdüzüne tutýar, undup pelläni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Maşyny barjak pellämize gönüläp sürmek gerek -- diýip, batyrlyk etjek boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Her kim pellä golaýlaşýan atlaryň tomaşasyndan galyp barýan ýaly, ileri süýşýärdiler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Çen, çak, wagt.

  • Arada dyngy berlen wagty, guwanç oňa.

  • Häzir hem bir pelle! -- diýýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

pelle pel‧le 2

Dialektal söz Deň iki kesilen garpyzyň bir bölegi.

 • Içi gyrlyp taşlanan pelleler baýryň bir bölegi ýaly küde bolup ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Amyderýa agyr ýükli gämini garpyzyň pellesi ýaly ondan-oňa gaýdyrýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • pelleden
 • pelledi
 • pelleler
 • pellesi
 • pellesin
 • pellesine
 • pellä
 • pelläm
 • pellämden
 • pellämize
 • pelläni
 • pelläň