päl

Adamyň islegi, hyýaly, niýet-pikiri.

 • Siz bu päliňizden el çekin! (Myraly)

 • Dostlar bilen ýeňiş toýny guraryn, ýeňýänçäm barmazlyk pälim, söwdügim. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

pes pälli (päli pes)

Kiçi göwünli, men-menlik etmeýän, uly göwünli däl, gopbamsy däl.

 • Geçirer başyndan her hili güni, hoş güni pes päldir, bolmaz men-meni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

päli azan

Erbet pikire düşen, bozuk hyýally.

 • Päli azan tilki hinine bakyp ýürer. (nakyl)

 • Päl asman başa bela gelmez. (nakyl)

päli bozuk

Niýetini erbetlige tutan, päli ters ugra gönükdirilen.

 • Artyk gaňrylyp seredende, Eziz onuň päliniň bozukdygyny bildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

päline görä tapmak

seret päliňden tapmak

 • Ahyry päliňe görä tapyp pis açypsyň. (A. Gowşudow. Mähir-Wepa)

 • Ol tüýs päline görä tapypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

päliňden gaýtmak

Ters edýän hereketiňden işiňden el çekmek, ýaman hyýalyňdan dänmek, toba etmek.

 • Allaly par pälinden gaýdyp, haramzadaçylygyny goýaýypdyr öýdýän. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

päliňden tapmak

Bolşuňa niýetiňe görä erbet zada sezewar bolmak, uçramak.

 • Düşüşde bolup maslyk bilen ýaragy pälinden tapypdyr päli azan ýagy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

uly pälli (päli uly)

Men-menlik edýän, ýokary göwünli bolan, gopbamsy.

 • Päli uly adam.


Duş gelýän formalary
 • pälde
 • pälden
 • päldigim
 • päldim
 • päldir
 • päldiň
 • päle
 • päli
 • pälim
 • pälimden
 • pälime
 • pälimiz
 • pälimizden
 • pälimiziň
 • pälimiň
 • pälin
 • pälinden
 • päline
 • pälini
 • päliniň
 • päliň
 • päliňden
 • päliňdir
 • päliňe
 • päliňi
 • päliňiz
 • päliňizden
 • päller
 • pälleri
 • pällerinden
 • pällerine
 • pällerini
 • pälleriň
 • pälli
 • pällidir
 • pälligimden
 • pälliler