ozal o‧zal

 1. Birnäçe wagt mundan öň, öňki wagtlar, öňler, öň, owal.

  • Gulluhana iş ynanmak mümkin däl! -- diýip, men ozal size aýtdym ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozallar çaňlap ýatan bu ýerleri bag-bossançylyga öwürmek üçin 15 sany guýy gazypdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ilki bilen, öňi bilen, owal, öňürti, öň.

  • Öwez, oglum, bu meýdana gireňde, Ozal sypaýyçylyk etmegiň gerek. («Görogly» eposy)

  • Şeker Aýnadan ozal Artygyň boýnundan gujaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozal belent tutýan ynsan aňyny, Bulut bekläp bilmez onuň öňüni. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ozal-da
 • ozalam
 • ozalda
 • ozaldan
 • ozaldanam
 • ozaldyr
 • ozallar
 • ozallaram
 • ozaly
 • ozalynda
 • ozalyndan
 • ozalyndanam
 • ozalyň