owaz o‧waz at

[owa:z]

 1. Bogaz perdeleriniň titremegi netijesinde emele gelýän ses.

  • Daşarda bir adamzadyň owazy gelýär. («Görogly» eposy)

  • Çekimli sesler diňe owazdan ybaratdyr.

 2. Sazyň, aýdymyň ýakymly labzy sesi.

  • Owazyň dolduryp töwerek-daşa, gyzykly heňleri çalgyn, tüýdügim! (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Bir zadyň güňleç sesi.

  • Birdenkä gudogyň batly owazy şähere ýaýrap gitdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 4. Bir zat hakda bolan habar, gürrüň.


Duş gelýän formalary
 • owaza
 • owazam
 • owazda
 • owazdady
 • owazdaky
 • owazdan
 • owazdy
 • owazdyr
 • owazlar
 • owazlara
 • owazlardan
 • owazlary
 • owazlaryny
 • owazlaryň
 • owazly
 • owazlygyna
 • owazlyk
 • owazlylygy
 • owazlylygyna
 • owazlylygyny
 • owazlylyk
 • owazsyz
 • owazy
 • owazydy
 • owazydyr
 • owazym
 • owazyma
 • owazymy
 • owazymydy
 • owazyn
 • owazyna
 • owazynam
 • owazynda
 • owazyndan
 • owazyny
 • owazynyň
 • owazyň
 • owazyňa
 • owazyňdan
 • owazyňy
 • owazyňyzy