otlamak 1 işlik

Örä çykmak, ot iýmek.

 • Olar süri bolup gezýärler, otlaýan wagtlarynda hemişe gezegine biri garawullyk çekýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

agza gelenini otlamak

Bolgusyz ýaňramak, gürlemek, samramak.

otlamak 2 işlik

[o:tlamak]

 1. Bir zada ot bermek, bir zady ýakmak, ýandyrmak, tutaşdyrmak.

  • Olar gapylaryndaky çöplemelerini otlajak boldular. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

  • Elindäki ody öçüp giden papirasyny ýere taşlap täzesini otlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Tokaý otla at gazan. (nakyl)

 2. Herekete getirmek, işletmek, ýöretmek (içinden ot alýan dwigateller barada).

  • Aýsoltan: --Patdy maşyny otlasana! -- diýip, oňa igendi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Oka tutmak, atmak, öldürmek.

  • Duşmany rehimsiz otlamak gerek. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Gepleşik dili Çürkemek, kösemek, işini görmek.


Duş gelýän formalary
 • otlabam
 • otlady
 • otlady-da
 • otladyk
 • otladylar
 • otladym
 • otlajak
 • otlajakmyka
 • otlaly
 • otlam
 • otlama
 • otlamaga
 • otlamagy
 • otlamagyň
 • otlamak
 • otlamakda
 • otlamakdan
 • otlamaly
 • otlaman
 • otlamasa-da
 • otlamasyny
 • otlan
 • otlanda
 • otlandy
 • otlandygy
 • otlandygyny
 • otlanoklar
 • otlanokmy
 • otlansoň
 • otlanymyzda
 • otlanynda
 • otlanyndan
 • otlap
 • otlapdy
 • otlapdyr
 • otlapdyr-da
 • otlapdyrlar
 • otlar
 • otlar-da
 • otlara
 • otlarda
 • otlardan
 • otlardy
 • otlardylar
 • otlardym
 • otlardyr
 • otlarlar
 • otlary
 • otlarymy
 • otlaryn
 • otlaryna
 • otlaryndan
 • otlaryny
 • otlasa
 • otlasady
 • otlasana
 • otlasaňyz
 • otlasyn
 • otlaýan
 • otlaýanlara
 • otlaýar
 • otlaýardylar
 • otlaýarka
 • otlaýarlar
 • otlaýarmy
 • otlaýaryn
 • otlaýjak
 • otlaýma
 • otlaýsalar
 • otlaýyň
 • otlaň