orun o‧run at

 1. Ýerleşmek, jaýlaşmak, oturmak üçin ýer, jaý.

  • Podpolkownik-Oturyň! -- diýip orun görkezdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ýagşy ýigit, şu orunlar boşmy?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýer, derek, öwez.

  • Meniň ornuma has güýçlüräk, ruhy taýdan has berkräk täze ýoldaşlaryň geljegine ynanýaryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Wezipe, gulluk.

  • Onuň ýokary wezipeli adamlardan biri bolup, jogapkärli orunda işleýändigi bellidi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Ýaryşda eýe bolnan ýer.

  • Ol üçünji orna mynasyp bolan pälwandy. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem orun - ornum, ornuň, orny.

orun doldurgyjy

Grammatik termin «Kimde? Nämede? Nirede?» diýen soraglara jogap bolup, sözlemde aňladylýan pikiriň ornuny görkezýän grammatik kategoriýa.


Duş gelýän formalary
 • orna
 • ornady
 • ornum
 • ornuma
 • ornumda
 • ornumdan
 • ornumy
 • ornumyz
 • ornumyzda
 • ornumyzy
 • ornumyzyň
 • ornun
 • ornuna
 • ornunda
 • ornundadyr
 • ornundaky
 • ornundan
 • ornuny
 • ornuny-da
 • ornunyň
 • ornuň
 • ornuňa
 • ornuňda
 • ornuňy
 • ornuňyz
 • ornuňyza
 • ornuňyzdaky
 • ornuňyzdan
 • ornuňyzy
 • orny
 • orny-da
 • orunda
 • orundady
 • orundadyr
 • orundaky
 • orundan
 • orunja
 • orunlar
 • orunlara
 • orunlaram
 • orunlarda
 • orunlardan
 • orunlary
 • orunlarymyzda
 • orunlaryna
 • orunlarynda
 • orunlaryndaky
 • orunlaryndan
 • orunlaryny
 • orunlarynyň
 • orunlaryň
 • orunly
 • orunlyk
 • orunlykdyr
 • orunsyz
 • orunsyzlyk