obkom ob‧kom

Oblast komiteti.

  • Konferensiýada obkomyň işi barada çykyş etdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Biziň nebitli gatlaklardan hem skwažinalardan nähili pedalanýandygymyzy barlap görmek üçin bolsa obkom tarapyndan ýörite komissiýa düzüljek. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • obkomynyň
  • obkomyň