oňuşmak o‧ňuş‧mak işlik

 1. Biri bilen ylalaşyp ýaşamak, agzybirlik saklamak.

  • Aýna, meniň Artyk bilen oňuşmaýan meseläm bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Arçyn aga olar bilen hem özüm oňşaryn. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Razy bolmak, kanagatlanmak.

  • Kitabyň biri bilen oňuşýan bolsam, senden soramazdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem oňuşmak - oňşar, oňşupdyr.


Duş gelýän formalary
 • oňuşjak
 • oňuşjakdy
 • oňuşma
 • oňuşmady
 • oňuşmadyk
 • oňuşmagy
 • oňuşmak
 • oňuşmaly
 • oňuşman
 • oňuşmandygy
 • oňuşmandyr
 • oňuşmandyrlar
 • oňuşmasa
 • oňuşmasalar
 • oňuşmazlygy
 • oňuşmazlygyň
 • oňuşmazlyk
 • oňuşmazça
 • oňuşmaýan
 • oňuşmaýar
 • oňuşmaýardylar
 • oňuşmaýarlar
 • oňuşsa
 • oňuşsa-da
 • oňuşsaň
 • oňuşýan
 • oňuşýarlar
 • oňşanok
 • oňşar
 • oňşarly
 • oňşarlyk
 • oňşaryn
 • oňşarça
 • oňşup
 • oňşuň