niýetlemek işlik

Bir zada, işe öňünden niýet etmek.

 • Saňa toý gatanjy diýip, öz ýanymdan iki sany goýun bilen bir düýe bugdaý niýetläp goýupdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Maral gyza uzak ömür, beýik bagt niýetleýäris. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)


Duş gelýän formalary
 • niýetlemek
 • niýetleýän
 • niýetleýär
 • niýetleýäris
 • niýetlän
 • niýetländigine
 • niýetländigini
 • niýetläp
 • niýetläpdir
 • niýetläň