netije ne‧ti‧je at

[neti:je]

Bir zat barada edilýän iň soňky jem, many.

 • Guramaçylykly başlanan iş gowy netije berdi. («Bahar»)

 • Meniň ýaňky hiňlenmegim, aýdym aýtmagym hem göwün göçgüninden gelip çykýan bir netije. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Duýduryşymyň netijesini haýal etmän habar berersiňiz.


Duş gelýän formalary
 • netije-de
 • netijede
 • netijeden
 • netijedenem
 • netijedi
 • netijedigini
 • netijedir
 • netijeler
 • netijelerde
 • netijelerden
 • netijelerdir
 • netijelere
 • netijeleri
 • netijeleridir
 • netijelerimiz
 • netijelerimizi
 • netijelerin
 • netijelerinde
 • netijelerinden
 • netijelerindäki
 • netijelerine
 • netijelerini
 • netijeleriniň
 • netijeleriň
 • netijeleriňem
 • netijeleriňiz
 • netijeleýin
 • netijeli
 • netijelidir
 • netijeligi
 • netijeligine
 • netijeligini
 • netijeliginiň
 • netijeligiň
 • netijelik
 • netijelileri
 • netijelilerine
 • netijelileriniň
 • netijelilige
 • netijeliligi
 • netijeliligidir
 • netijeliliginde
 • netijeliliginden
 • netijeliligine
 • netijeliligini
 • netijeliliginiň
 • netijeliligiň
 • netijeliligiňi
 • netijelilik
 • netijelilikde
 • netijelilikden
 • netijelilikdir
 • netijeliniň
 • netijelisi
 • netijesem
 • netijesi
 • netijesi-de
 • netijesidi
 • netijesidir
 • netijesimikä
 • netijesin
 • netijesinde
 • netijesindedir
 • netijesinden
 • netijesindäki
 • netijesine
 • netijesinem
 • netijesini
 • netijesiniň
 • netijesiz
 • netijesizdi
 • netijesizdir
 • netijesizlerden
 • netijesizlige
 • netijesizligi
 • netijesizliginden
 • netijesizligini
 • netijesizligiň
 • netijesizlik
 • netijesizlikde
 • netijä
 • netijäm
 • netijämden
 • netijämdi
 • netijäme
 • netijämi
 • netijämiz
 • netijämiň
 • netijänem
 • netijäni
 • netijäniň
 • netijäň
 • netijäňe