nesil ne‧sil

 1. Ata-baba bir maşgaladan bolan kowum-garyndaşlar, arkaba-arka gelýän garyndaşlyk.

  • Siziň nesliňiz aňry geçmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Maşgaladan önüp-ösýän ogul-gyz, zürýat, ýaş össürimler.

 3. Bir döwürde ýaşaýan ýaşdaş adamlar, döwürdeşler.

  • Ýöne, biziň Hoşgledimiz hem şol pökgen bilen jedelleşip ýören agronomlaryň neslinden. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem nesil - nesli.


Duş gelýän formalary
 • nesilde
 • nesilden
 • nesildir
 • nesildäki
 • nesiller
 • nesillerde
 • nesillerden
 • nesillerdäki
 • nesillere
 • nesillerem
 • nesilleri
 • nesilleridir
 • nesillerimi
 • nesillerimiz
 • nesillerimizde
 • nesillerimizden
 • nesillerimize
 • nesillerimizi
 • nesillerimiziň
 • nesillerinde
 • nesillerinden
 • nesillerindendir
 • nesillerine
 • nesillerini
 • nesilleriniň
 • nesilleriň
 • nesilleýin
 • nesilli
 • nesillik
 • nesilliligine
 • nesilliň
 • nesilsiz
 • nesilsizligi
 • nesilsizlik
 • nesle
 • nesli
 • nesli-de
 • neslidir
 • neslim
 • neslimden
 • neslime
 • neslimiz
 • neslimizde
 • neslimize
 • neslimizi
 • neslimiziň
 • neslimiň
 • neslin
 • neslinde
 • neslinden
 • neslindendi
 • neslindendir
 • neslindenmiş
 • nesline
 • neslini
 • nesliniň
 • nesliň
 • nesliňde
 • nesliňe
 • nesliňi
 • nesliňiz
 • nesliňiziň