negada ne‧ga‧da

[nega:da]

bir wagtda bir, käwagt, käte.

  • Sary ýapraklaryň arasyna gaçan negada bir pagta süýümi, ders arasyna düşen dür dänesi ýaly gözgyny bulduraýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)