näkes

Könelişen söz Hiç zadyň alnynda däl, bihepbe, bolgusyz.

 • Şunuň ýaly oňat maşgaladan nähili beýle näkes ogul emele geldikä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • näkesden
 • näkesdigini
 • näkese
 • näkesi
 • näkesin
 • näkesiň
 • näkesler
 • näkeslerdi
 • näkeslerdir
 • näkeslerem
 • näkesleriň
 • näkesligi
 • näkeslik