mizan mi‧zan

[mi:zan]

  1. Gije bilen gündiziň deňleşýän wagty, köne hasapdan her ýylyň 22-nji oktýabryna gabat gelýän gije.

    • Kolhozyň bag-bakjalarynyň ýapraklaryna mizanyň ýa-da hazanyň şemaly heniz hiçbir kär etmändi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Zodikal ýyldyzlar topary.

mizan terezisi

seret terezi

  • Ahmal bolma, men-menlik ediberseň, mizan terezisine basym mündirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • mizana
  • mizanda
  • mizany
  • mizanyň