mertebe mer‧te‧be at

 1. Abraý, hatyra, dereje.

  • Men ýetjek mertebäme ýetdim. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Babam, sen dünýäniň bezegi bolduň, mertebe belentdir päk ynsanlarda. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Jaýyň gaty, etaž.

  • Ikinji mertebedäki myhman jaýy tämiz süpürilip, bezelip goýlupdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Gezek, ýola sapar.

  • Men şu ömrümde ýekeje mertebe ýalan sözläpdim, ol hem ak patyşa zamandady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Komandowanye tarapynadan birnäçe mertebe «sag bol» aldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gurt şol gün hem aýnada özini ikinji mertebe synlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Geologiýa Belli bir ýagdaýda emele gelýän jynslary bellemek üçin ulanylýan geologik birlik.


Duş gelýän formalary
 • mertebe-de
 • mertebede
 • mertebeden
 • mertebedi
 • mertebedigini
 • mertebedir
 • mertebedäki
 • mertebeler
 • mertebeleri
 • mertebelerine
 • mertebelerini
 • mertebeleriniň
 • mertebeli
 • mertebelidir
 • mertebeliligi
 • mertebelilik
 • mertebesem
 • mertebesi
 • mertebesi-de
 • mertebesin
 • mertebesinde
 • mertebesinden
 • mertebesine
 • mertebesini
 • mertebesiniň
 • mertebesizler
 • mertebesizlik
 • mertebä
 • mertebäm
 • mertebäme
 • mertebämi
 • mertebämizi
 • mertebämiň
 • mertebäni
 • mertebäniň
 • mertebäň
 • mertebäňe
 • mertebäňi
 • mertebäňize
 • mertebäňizi
 • mertebäňiziň