mele sypat

Sargylt açyk reňk, öçügsi sary reňk.

  • Men ony otuz ýyl mundan ozal görenimde, mele saçly, mele gelindi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Amyderýanyň aňyrsyna gözýetmez mele suwy çaýkanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Oturanlaryň öňünde çanaklap gowurma hem ýaňy tamdyrdan çykan mele petir goýuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • meleje
  • melejedi
  • meleräk
  • melesi