melal at

[mela:l]

Könelişen söz Şek-şübhe, güman.

  • Onuň göwnüne melal getirmeli däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şonuň bilen bile olganyň hem göwnüne melal getirjegini ýadyna salyp, öňki pikirinden dändi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • melala
  • melalsyz