mekgejöwen mek‧ge‧jö‧wen

Botanika Däneli ekinler maşgalasyna degişli bolan, ýogyn hem uzyn baldakly, daşy ýuka gabyk bilen örtülen, gulpakly, iri däneli baş getirýän ösümlik we onuň hasyly.

 • Onun kellesinde mekgejöweniň gulpagy ýaly mymyjak tüýler ülpüdeşýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Mekgejöwen ekmekligi karar etdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýoluň iki gapdaly hem günebakar we mekgejöwen meýdanydy. («Pioner» žurnaly)

 • Mekdebiň tejribe uçastogynda gowaça, kädi, mekgejöwen we beýleki ekinler ekildi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • mekgejöwende
 • mekgejöwenden
 • mekgejöwendir
 • mekgejöwene
 • mekgejöweni
 • mekgejöweniň
 • mekgejöweniňki
 • mekgejöwenleri