mekan me‧kan at

[meka:n]

 1. Ýaşalýan ýer, menzil-mekan, ýurt, watan.

  • Watan diýmek halkyň dörän mekany, içinde guralgy agyr dükany. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Dostlar! Durmuş ne gözel! Güle oýlandy mekan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýaşamak için öý, jaý.

  • Öňki wagtda çöp-çatma bolardy mekanymyz, Agyr zulum astynda seçilerdi ganymyz. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Bir zadyň köp bitýän, bolýan ýeri.

  • Al-elwan gülleriň mekany bolan peljagazlar bilen, özümiziň ösdürüp ýetiştiren agaçlarymyz bilen hoşlaşdyk. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Garagumuň günorta-gündogar bölegine: --maldarçylygyň tüýs mekany -- diýip, hak aýdýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biz galtamanlaryň mekanyna duçar bolupdyrys. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

mekan tutmak

Belli bir ýerde ýaşamak; Belli bir kärde, ýerde işlemek.

 • Maldarçylyk tehnikumyny gutarandan soň, belli bir ýerde mekan tutan adam däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • mekana
 • mekanda
 • mekandan
 • mekandygyny
 • mekanlarda
 • mekanlary
 • mekanlaryna
 • mekanlarynda
 • mekanlaryndan
 • mekanlaryny
 • mekanlarynyň
 • mekanlaryň
 • mekanly
 • mekansyz
 • mekany
 • mekanydy
 • mekanydyr
 • mekanym
 • mekanyma
 • mekanymyka
 • mekanymyz
 • mekanymyza
 • mekanymyzy
 • mekanymyzyň
 • mekanyna
 • mekanynda
 • mekanyndaky
 • mekanyndan
 • mekanyny
 • mekanynyň
 • mekanyň
 • mekanyňa
 • mekanyňy
 • mekanyňyz
 • mekanyňyň