meýdan at

[meýda:n]

 1. Gidip ýatan düz ýer, çöl, ýer giňişlik.

  • Eziziň köne ýigitleri, täze ýygnan adamlary stansiýanyň öňündäki düz meýdana üýşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Belli bir iş dynyp barylýan uçastok.

  • Onuň ady 1949-njy ýyldan edebiýat meýdanyna girip ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Jaýyň içi däl, daşary.

  • Ýygnak açyk meýdanda geçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göwün arzuw etdi çykdym meýdana, şäheriň çagynda bakdym her ýana. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Gurluşyk meýdanynda iş gyzgalaňly gidýär.

 4. Ekin üçün bejerilen ýer, ekin uçastogy.

  • Biz işiň ýagdaýy bilen tanyşmak üçin 2-nji brigadynyň pagtaçylyk meýdanyna aýlanlarys. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

bir meýdan

 1. seret bir

  • Akmämmet aga bilen bir meýdan gürleşip oturandan soň, ýerinden turdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Uruş meýdany-.

 2. seret uruş

meýdan düşelgesi

Ekin ekilýän uçastoklarda işleýänleriň arakesme wagtynda dynç alýan naharlanýan ýerleri.

meýdana gitmek

Aýak ýoluna gitmek.


Duş gelýän formalary
 • meýdan-da
 • meýdana
 • meýdanam
 • meýdanda
 • meýdandady
 • meýdandadyr
 • meýdandaky
 • meýdandan
 • meýdandy
 • meýdandygyna
 • meýdandyr
 • meýdandyrlar
 • meýdanja
 • meýdanlar
 • meýdanlara
 • meýdanlaram
 • meýdanlarda
 • meýdanlardaky
 • meýdanlardan
 • meýdanlardyr
 • meýdanlary
 • meýdanlary-da
 • meýdanlarydy
 • meýdanlarydyr
 • meýdanlarymyz
 • meýdanlarymyza
 • meýdanlarymyzy
 • meýdanlaryn
 • meýdanlaryna
 • meýdanlarynda
 • meýdanlaryndaky
 • meýdanlaryndan
 • meýdanlaryny
 • meýdanlarynyň
 • meýdanlarynyňam
 • meýdanlaryň
 • meýdanly
 • meýdanlyk
 • meýdanlylyk
 • meýdanlyny
 • meýdany
 • meýdany-da
 • meýdanydy
 • meýdanydyr
 • meýdanym
 • meýdanymyzyň
 • meýdanyn
 • meýdanyna
 • meýdanynda
 • meýdanyndaky
 • meýdanyndan
 • meýdanyny
 • meýdanynyň
 • meýdanyň
 • meýdanyňam
 • meýdanyňdan
 • meýdanyňky
 • meýdanyňyza
 • meýdança