matal ma‧tal

Edebiýat termini Türkmen halk döredijiliginde: durmuş, hojalyk hem öý goşlary we ş. m. degişli, manysyny oýlap tapmaly sorag, tapmaça (meselem, agyl doly akja guzym).

 • Ol gyzlara gyzykly erteki, matallar, ýa-da özüniň başyndan geçirenlerini aýdyp berýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Adamlar özleriniň düşünjelerine görä matal döredipdirler. («Edebiýat»)

matal otarmak

 1. Matal aýtmak.

  • Häzir boş wagtyny erteki aýdyp matal otaryp geçirýän çopan çoluklar az. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gerekmez zatlary aýdyp oturmak, biderek gürlemek.


Duş gelýän formalary
 • matala
 • matalda
 • mataldaky
 • mataldy
 • mataldyr
 • matallar
 • matallar-da
 • matallara
 • matallaram
 • matallarda
 • matallardaky
 • matallardan
 • matallardyr
 • matallary
 • matallaryndan
 • matallaryny
 • matallaryň
 • mataly
 • matalym
 • matalynda
 • matalyny
 • matalynyň
 • matalyň