masgaralamak mas‧ga‧ra‧la‧mak işlik

Masgara, biabraý etmek, ile gülki etmek, abraýdan düşürmek.

 • Bu meni masgaralamaga gelendir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Aýnanyň ony masgaralamagy, agyr ýagdaýa salmagy-da bir eýýäm onuň ýadyndan çykyp gidipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Indi olaryň arasynda jetlik, biri-birini masgaralajak bolmaklyk ýokdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Seni il içinde masgaralap, bir ýüregiň iki ýerinden ýara saljak bolýarlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • masgaralady
 • masgaraladygymyz
 • masgaralajagyňy
 • masgaralajak
 • masgaralamaga
 • masgaralamagy
 • masgaralamagyň
 • masgaralamak
 • masgaralamakda
 • masgaralamakdan
 • masgaralamaklaryndan
 • masgaralamalara
 • masgaralamalarda
 • masgaralamalardan
 • masgaralamaly
 • masgaralandy
 • masgaralandygy
 • masgaralany
 • masgaralap
 • masgaralapdylar
 • masgaralapdyr
 • masgaralapdyrlar
 • masgaralaýan
 • masgaralaýanlaryň
 • masgaralaýar
 • masgaralaýardylar
 • masgaralaýarlar
 • masgaralaýyn