manifestant ma‧ni‧fes‧tant

Manifestasiýa gatnaşyjy.