mamla mam‧la

[ma:mla]

Dogry, dürs, hak.

 • Gurban bu gün adatdan daşary şatdy, çünki köpçülik onuň mamladygyna göz ýetirdi we ony goldady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Adamlar, meniň şu aýdanym mamla gelýärmi? (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Dost-dost, mamla rast. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • mamla-da
 • mamlady
 • mamladygy
 • mamladygymy
 • mamladygyna
 • mamladygyny
 • mamladygyňy
 • mamladygyňyzy
 • mamladylar
 • mamladyr
 • mamlalygy
 • mamlalyk
 • mamlamy
 • mamlasyň